Full text of _a tagalog english and english tagalog dictionary_

Full text of ” A Tagalog English and English Tagalog dictionary”

Ang dahilan nang pagsulat nitong libro,i, dili iba kun di ang maka

abuloy nang pagpapakalat nang mahalagang \vika nang Ingles na ngayo,i,

lumalatag sa lialos lahat nang manga naciones; kaya ang nasa nang sumulat

ay ang tumulong hindi lamang sa manga Americano at Ingles na may pitang

matuto nang wicang Tagalog kundi lalonglalo na sa manga maginoong taga

rito sa Filipinas na ngayo,i, nagsusumikap sa pagaaral nang \vikang Ingles.

Pinagpilitan sa pamamagitan nang masiyasat at masinip na paghahalunkat

ang pagtitipon nang lahat nang manga matatanda at manga batang salita at

wikang Tagalog sampo nang manga kahulugan nang bawat isa upang mai-

frnlog sa wikang Ingles at gayon din naman ang wikang ito sa Tagalog at

gayondin naman pinihit ang ibinigay sa bawat isang \vika sa paghuhulog ang

halaga at kahulugan sa iba at gayon din na man ang manga tinatauag na

Frances baga, ay pinilit ang mag’-aroon nang tunay na kahulugan sa kaniyang

Ang librong ito, ay nakasulat sa bagong ugali nang pagsulat nang

wikang Tagalog; Kaya ang titic na C ay naging K: ang Gui ay naging gi:

ang Qui ay naging ki; at ang U ay naging W. Homemade steak marinade easy At dahil dito kung may ha-

hanaping salita na sa dati ay nasusulat sa C at hindi inakita ay dapat ha-

napin sa K. Denver steak marinade At gayon din naman ang manga dating nasa Qui ay dapat hanapin

Ang manga reglang sumusunod ay tunkol sa pagsasalita ng wikang Englis.

1. Awesome steak marinade Ang sumusunod ay ang manga vocales na letra sa wikang Englis at ang

Pag nauna ang titik na W sa letrang R ang W mamatay sa pagsasalita.

Pag nauna ang titik na C sa manga letrang E, I, at Y ang pagsasaJita

4. Best steak tip marinade Pag nauna ang titik na C sa manga letrang A, O, at U ang pagsasalita

5. Steak marinade olive oil Kung ang titik na vocal ay sinusundan ng alinmang letrang consonante

bukod lamang ang R at isang E, ang vocal sa una ay tutunog ng

mahaba at ang E ay patay.


Marinade steak bbq (Manga halimbawa. Olive oil steak marinade Cane. Tenderloin steak marinade Ang pagsasalita

ay keyn, home ang pagsasalita ay horn, scene sin. Easy steak tip marinade bile bail, abuse-abius.

Manga exception-care, have, come, love, dove, done, prove at gone.

0. Delicious steak marinade Pag nauna ang titik na A sa letrang R ay di mababago ang pagsasalita

7. Steak marinade worcestershire Kung nagkakalaban ang dalawang regla ay ilalagay sa gitna ang pagsasalita.

S. Quick easy steak marinade Sa manga salitang maikli ang titik na vocales ay tutunog ng gaya nito.

Ang a ay mamamagitan sa A at e; ang E ay inamamagitan sa E at I;

9. Lemon steak marinade Kung ang letrang a ay nauna sa manga titik na 11, Ik. Steak marinade worcestershire sauce (‘) sa W; ang A

10. Steak tip marinade recipe Kung ang manga letrang igh ay rnagkakasama ang pagbasa ay parang ay.

11. Allrecipes steak marinade Kung ang manga titik na ough ay magkakasama ang pagsasalita ay parang

\’l. Best homemade steak marinade Kung nagkakasama ang dalawang titik na ONV ay tutunog ng parang a.

13. Best quick steak marinade Kung ang dalawang letrang na on ay sinusnndan ng nd ay tutunog nang

parang ao; nguni.t, kung ang susunod ay Id ay \\i\vikain ng parang T.

14. Steak recipe marinade Ang karaniwang tunog ng dalawang letrang oh ay parang tsh, kung na-

sasaina sa salita. Steak marinade without worcestershire sauce Tangi lamang ang manga sumusunod: Machine,

Chagrin, Chivalry, Mustache, at Chaise; ang sa uanilo ay lutunog nang

15. Diy steak marinade Rung ang dulo ng salita r ay tion, cian <> sion tutunog na parang slum.

10. Steak marinade with worcestershire Rung ang dulo ng salita ay tons 6 teous ay tutimog na parang shus.

17. Skirt steak marinade lime Kapag ang dalawang letrang gh at }>h ay nagkakasama ay tutunog ng F.

18. Pork steak marinade for grilling Run ang letrang G ay nauna sa A, O, at V, ay tutunog ng matigas.

19. Marinade for rump steak Run ang titik na G ay sa katapusan ng alinmang salita ang pagwiwika

20. Ribeye steak marinade for grilling Run ang dalaAvang letrang M at B ay nagkakasama sa dulo ng isang

21. Flank steak marinade soy sauce Run ang dalawang titik na B at T ay magkal-. Best flank steak marinade ever asama sa dulo ng isang

23. Flank steak marinade honey Ang titik na H ay patay sa manga salitang sumusunod: Honest, herb,

’24. Flank steak marinade lime Ang letrang L ay patay kaylanma,t, nauuna sa manga titik na D R at M.

25. T bone steak marinade recipe for grilling Run ang dalawang letrang M at N ay nagkakasama sa dulo ng isang

27. Steak marinade soy sauce brown sugar Run ang letrang ay nauuna sa Id ay dapat tumunog ng mahaba paris

28. Grilled flank steak marinade Run ang dalawang letrang ed ay malagay sa katapusan ng salita at ang

kaniyan sinusundan ay P at R ay ang ed ay tutunog na parang T.

29. Grilled skirt steak marinade Run dalawang oo ay nagkakasama at nauna sa P at R ay tutunog ng U.

30. Ribeye steak marinade recipe Run ang dalawang oo ay nagkakasama at nauuna sa 1 ay tutunog ng U.

31. Tuna steak marinade without soy sauce Run sa dulo ng isang salita ang E ay naiipit ng isang consonante at

1. Marinated steak tips The vowels have but one sound. Flank steak marinade for fajitas The a-ah, the e-a; the i-e; o-o; and u-u.

2. Marinate steak in coke When the ng is written with a wave over the n it lias the sound of ng in

the termination ang, while without the wave it is pronounced as t is spelled

<. Simple steak marinades The accent in Tagalog should never be forgotten as it sometimes changes

Ang manga tanda ng ginagamit sa librong ito ay ang sumusunod:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *