Typical in bulgarian – english-bulgarian dictionary – glosbe

en the entry concerning the additive E 124 used in fodstuffs falling under category 05.2 except candied fruit and vegetables; traditional sugar coated nut- or cocoa-based confectionery of almond shape or host shape, typically longer than 2 cm and typically consumed at celebratory occasions ie: weddings, communion etc. Forte bulgarian restaurant las vegas is replaced by the following:

EurLex-2 bg вписването, отнасящо се за добавката Е124, употребявана в храни, попадащи в категория 05.2 с изключение на захаросани плодове и зеленчуци; традиционни сладкарски изделия на основата на захаросани ядки или какао, в бадемовидна или овална форма, които обикновено са по-дълги от 2 cm и се консумират на празненства: сватби, причастие и т.н., се заменя със следното:

EurLex-2 bg В резултат на прехвърляне на данъчна тежест от облагането на труда към облагането на потреблението обикновено се увеличава разликата в доходите на получаващите трудови възнаграждения хора и неработещата част от населението.

en We will commission an expert report which will involve investigating what the risks are on the basis of typical applications for test boreholes within the EU and whether the legislative framework in the European Union is up to the job, whether the legal regulations in the Member States are adequate, and whether, and if so where, we need to introduce improvements at an EU level.

Europarl8 bg Ние ще възложим изготвянето на експертен доклад, който ще включва проучване на рисковете на основата на типични приложения за изпитателни сонди в ЕС и на това, дали законодателната рамка в Европейския съюз притежава необходимите възможности, дали правните разпоредби в държавите-членки са адекватни и ако те са, къде трябва да се направят подобрения на равнище ЕС.

EurLex-2 bg Също така в настоящото изпитване сурогатите на биомаса, например брой клетки, флуоресценция и т.н., се измерват по принцип и следователно употребата на термина „биомаса“ се отнася и до измерванията на тези сурогати.

en Several cases of radiation burns have recently occurred (in the US and Japan) following CT examinations, during which patients were accidentally exposed to much higher doses of radiation than typical for such procedures.

EurLex-2 bg Обикновено стопанската цел на инвестиционното предприятие се удостоверява с документи, които показват какви са инвестиционните цели на предприятието, като например меморандума за предлагане, разпространяваните от предприятието печатни материали или други дружествени документи.


EurLex-2 bg Производителят трябва да потвърди точността на отчетената стойност ламбда към момента на издаване на типовото одобрение, предвидено в точка 5.3.7, като представителна за типично произведените превозни средства в рамките на 24 месеца от датата на издаване на типовото одобрение от техническата служба.

en This is particularly apparent in Bavaria’s uplands and in the foothills of the Alps, where use of meadows and pastures predominates over arable farming and the climatic and topographical conditions favour typical Bavarian cattle production.

EurLex-2 bg Това се вижда най-добре в среднопланинските райони на Бавария и предалпийските земи, където използването на ливадите и пасищата преобладава в сравнение със земеделието, а климатичните и топографските дадености благоприятстват типичното баварско говедовъдство.

en The Court of Justice is therefore required to interpret Article 8(4) of Regulation No 40/94 for the first time, and to do so in a case which does not appear to be the most typical of the kind involving the application of that article.

Showing page 1. Food and drink prices in sunny beach bulgaria Found 10430 sentences matching phrase “typical”.Found in 19 ms. Famous bulgarian footballers Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. Famous bulgarian food They come from many sources and are not checked. Buy bulgarian food online Be warned.

en We will commission an expert report which will involve investigating what the risks are on the basis of typical applications for test boreholes within the EU and whether the legislative framework in the European Union is up to the job, whether the legal regulations in the Member States are adequate, and whether, and if so where, we need to introduce improvements at an EU level.

Europarl8 bg Ние ще възложим изготвянето на експертен доклад, който ще включва проучване на рисковете на основата на типични приложения за изпитателни сонди в ЕС и на това, дали законодателната рамка в Европейския съюз притежава необходимите възможности, дали правните разпоредби в държавите-членки са адекватни и ако те са, къде трябва да се направят подобрения на равнище ЕС.

en Several cases of radiation burns have recently occurred (in the US and Japan) following CT examinations, during which patients were accidentally exposed to much higher doses of radiation than typical for such procedures.

EurLex-2 bg Производителят трябва да потвърди точността на отчетената стойност ламбда към момента на издаване на типовото одобрение, предвидено в точка 5.3.7, като представителна за типично произведените превозни средства в рамките на 24 месеца от датата на издаване на типовото одобрение от техническата служба.

en This is particularly apparent in Bavaria’s uplands and in the foothills of the Alps, where use of meadows and pastures predominates over arable farming and the climatic and topographical conditions favour typical Bavarian cattle production.

EurLex-2 bg Това се вижда най-добре в среднопланинските райони на Бавария и предалпийските земи, където използването на ливадите и пасищата преобладава в сравнение със земеделието, а климатичните и топографските дадености благоприятстват типичното баварско говедовъдство.

en The Court of Justice is therefore required to interpret Article 8(4) of Regulation No 40/94 for the first time, and to do so in a case which does not appear to be the most typical of the kind involving the application of that article.

en A further element characterising this production is the knowledgeable use of sourdough obtained by bakers who, by simply mixing it with water and the flour used for ‘Pane Toscano’, create the conditions for lactic-acid fermentation, resulting in compounds which, during baking, give the bread its typical aroma and flavour.

EurLex-2 bg Друг основен фактор в производството на „Pane Toscano“ ЗНП е техниката на хлебопроизводителите, които използват ферментирало тесто като основна подкваса, смесвайки я само с вода и с брашно, което предизвиква млечната ферментация. Bulgarian traditional food По време на преработката тя спомага за образуването на веществата, които придават на хляба характерния му вкус и мирис.

en ERASM underlined that as the revised deterministic and probabilistic risk assessment showed no risk for LAS at all observed sludge levels, soil types and typical disposal scenarios, regulatory limit values for LAS in sludge are not required.

EurLex-2 bg ERASM подчерта, че тъй като преразгледаната детерминистична и вероятна оценка на риска не доказа наличие на риск от LAS при всички негови стойности в утайката, видове почва и типични варианти за изхвърляне, не са необходими регулаторни гранични стойности за LAS в утайката.

Showing page 1. Bulgarian street food Found 5924 sentences matching phrase “typical”.Found in 21 ms. Bulgarian restaurants in usa Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. Bulgarian restaurant shanghai They come from many sources and are not checked. Bulgarian restaurant penang Be warned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *